โรงเรียนวัดหนองไผ่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 21
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 5 12 1 0 62
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 14.12 % 1.18 % 0.00 % 72.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 8 7 19 1 0 83
ร้อยละ 6.78 % 5.93 % 16.10 % 0.85 % 0.00 % 70.34 %

118 : 8 , 7 , 19 , 1 , 0 , 83...6.78 , 5.93 , 16.10 , 0.85 , 0.00 , 70.34 = 35 : 29.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.66%

Powered By www.thaieducation.net