โรงเรียนวัดหนองไผ่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 20
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 6 6 14 1 0 59
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 16.28 % 1.16 % 0.00 % 68.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
120 คน
จำนวน(คน) 10 8 22 1 0 79
ร้อยละ 8.33 % 6.67 % 18.33 % 0.83 % 0.00 % 65.83 %

120 : 10 , 8 , 22 , 1 , 0 , 79...8.33 , 6.67 , 18.33 , 0.83 , 0.00 , 65.83 = 41 : 34.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17%

Powered By www.thaieducation.net