โรงเรียนวัดหนองผักนาก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 5.56 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 0 2 5 4 0 75
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 5.81 % 4.65 % 0.00 % 87.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 1 5 3 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 12.50 % 7.50 % 0.00 % 77.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 0 3 13 9 0 137
ร้อยละ 0.00 % 1.85 % 8.02 % 5.56 % 0.00 % 84.57 %

122 : 0 , 2 , 8 , 6 , 0 , 106...0.00 , 1.64 , 6.56 , 4.92 , 0.00 , 86.89 = 16 : 13.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43%

Powered By www.thaieducation.net