โรงเรียนวัดหนองผักนาก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 3 4 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.89 % 10.53 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 0 3 7 6 0 71
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 8.05 % 6.90 % 0.00 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 7 3 0 28
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 17.95 % 7.69 % 0.00 % 71.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 0 4 17 13 0 130
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 10.37 % 7.93 % 0.00 % 79.27 %

125 : 0 , 3 , 10 , 10 , 0 , 102...0.00 , 2.40 , 8.00 , 8.00 , 0.00 , 81.60 = 23 : 18.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73%

Powered By www.thaieducation.net