โรงเรียนวัดหนองผักนาก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 5 2 6 0 0 75
ร้อยละ 5.68 % 2.27 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 85.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 0 3 0 35
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 89.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 5 3 10 3 0 141
ร้อยละ 3.09 % 1.85 % 6.17 % 1.85 % 0.00 % 87.04 %

123 : 5 , 2 , 10 , 0 , 0 , 106...4.07 , 1.63 , 8.13 , 0.00 , 0.00 , 86.18 = 17 : 13.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96%

Powered By www.thaieducation.net