โรงเรียนวัดหนองโรง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 39
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 62
ร้อยละ 3.80 % 0.00 % 17.72 % 0.00 % 0.00 % 78.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 4 0 17 0 0 101
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 13.93 % 0.00 % 0.00 % 82.79 %

122 : 4 , 0 , 17 , 0 , 0 , 101...3.28 , 0.00 , 13.93 , 0.00 , 0.00 , 82.79 = 21 : 17.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21%

Powered By www.thaieducation.net