โรงเรียนวัดบ้านทึง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 9 3 11 0 0 63
ร้อยละ 10.47 % 3.49 % 12.79 % 0.00 % 0.00 % 73.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 10 4 13 0 0 90
ร้อยละ 8.55 % 3.42 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %

117 : 10 , 4 , 13 , 0 , 0 , 90...8.55 , 3.42 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 27 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net