โรงเรียนวัดบ้านทึง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 10 3 12 0 0 59
ร้อยละ 11.90 % 3.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 11 4 14 0 0 86
ร้อยละ 9.57 % 3.48 % 12.17 % 0.00 % 0.00 % 74.78 %

115 : 11 , 4 , 14 , 0 , 0 , 86...9.57 , 3.48 , 12.17 , 0.00 , 0.00 , 74.78 = 29 : 25.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.22%

Powered By www.thaieducation.net