โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
199
จำนวน(คน) 10 23 20 14 37 95
ร้อยละ 5.03 % 11.56 % 10.05 % 7.04 % 18.59 % 47.74 %
ระดับประถมศึกษา
733
จำนวน(คน) 20 33 82 57 125 416
ร้อยละ 2.73 % 4.50 % 11.19 % 7.78 % 17.05 % 56.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 932 คน
จำนวน(คน) 30 56 102 71 162 511
ร้อยละ 3.22 % 6.01 % 10.94 % 7.62 % 17.38 % 54.83 %

932 : 30 , 56 , 102 , 71 , 162 , 511...3.22 , 6.01 , 10.94 , 7.62 , 17.38 , 54.83 = 421 : 45.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 932 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 421 คน คิดเป็นร้อยละ 45.17%

Powered By www.thaieducation.net