โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
200
จำนวน(คน) 10 23 20 14 37 96
ร้อยละ 5.00 % 11.50 % 10.00 % 7.00 % 18.50 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
737
จำนวน(คน) 22 35 80 57 125 418
ร้อยละ 2.99 % 4.75 % 10.85 % 7.73 % 16.96 % 56.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 937 คน
จำนวน(คน) 32 58 100 71 162 514
ร้อยละ 3.42 % 6.19 % 10.67 % 7.58 % 17.29 % 54.86 %

937 : 32 , 58 , 100 , 71 , 162 , 514...3.42 , 6.19 , 10.67 , 7.58 , 17.29 , 54.86 = 423 : 45.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 937 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 423 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14%

Powered By www.thaieducation.net