โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
200
จำนวน(คน) 11 24 19 16 38 92
ร้อยละ 5.50 % 12.00 % 9.50 % 8.00 % 19.00 % 46.00 %
ระดับประถมศึกษา
737
จำนวน(คน) 24 39 78 56 130 410
ร้อยละ 3.26 % 5.29 % 10.58 % 7.60 % 17.64 % 55.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 937 คน
จำนวน(คน) 35 63 97 72 168 502
ร้อยละ 3.74 % 6.72 % 10.35 % 7.68 % 17.93 % 53.58 %

937 : 35 , 63 , 97 , 72 , 168 , 502...3.74 , 6.72 , 10.35 , 7.68 , 17.93 , 53.58 = 435 : 46.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 937 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 435 คน คิดเป็นร้อยละ 46.42%

Powered By www.thaieducation.net