โรงเรียนวัดสามชุก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 3 3 8 0 0 52
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
248
จำนวน(คน) 9 5 51 0 0 183
ร้อยละ 3.63 % 2.02 % 20.56 % 0.00 % 0.00 % 73.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 12 8 59 0 0 235
ร้อยละ 3.82 % 2.55 % 18.79 % 0.00 % 0.00 % 74.84 %

314 : 12 , 8 , 59 , 0 , 0 , 235...3.82 , 2.55 , 18.79 , 0.00 , 0.00 , 74.84 = 79 : 25.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.16%

Powered By www.thaieducation.net