โรงเรียนวัดสามชุก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 1 5 10 0 0 50
ร้อยละ 1.52 % 7.58 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
249
จำนวน(คน) 7 10 54 0 0 178
ร้อยละ 2.81 % 4.02 % 21.69 % 0.00 % 0.00 % 71.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 315 คน
จำนวน(คน) 8 15 64 0 0 228
ร้อยละ 2.54 % 4.76 % 20.32 % 0.00 % 0.00 % 72.38 %

315 : 8 , 15 , 64 , 0 , 0 , 228...2.54 , 4.76 , 20.32 , 0.00 , 0.00 , 72.38 = 87 : 27.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62%

Powered By www.thaieducation.net