โรงเรียนวัดทุ่งแฝก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 0 4 0 3 0 81
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 0.00 % 3.41 % 0.00 % 92.05 %
ระดับประถมศึกษา
300
จำนวน(คน) 0 5 4 0 2 289
ร้อยละ 0.00 % 1.67 % 1.33 % 0.00 % 0.67 % 96.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 388 คน
จำนวน(คน) 0 9 4 3 2 370
ร้อยละ 0.00 % 2.32 % 1.03 % 0.77 % 0.52 % 95.36 %

388 : 0 , 9 , 4 , 3 , 2 , 370...0.00 , 2.32 , 1.03 , 0.77 , 0.52 , 95.36 = 18 : 4.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 388 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.64%

Powered By www.thaieducation.net