โรงเรียนวัดทุ่งแฝก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 0 0 1 2 2 82
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.15 % 2.30 % 2.30 % 94.25 %
ระดับประถมศึกษา
300
จำนวน(คน) 4 2 0 2 4 288
ร้อยละ 1.33 % 0.67 % 0.00 % 0.67 % 1.33 % 96.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
387 คน
จำนวน(คน) 4 2 1 4 6 370
ร้อยละ 1.03 % 0.52 % 0.26 % 1.03 % 1.55 % 95.61 %

387 : 4 , 2 , 1 , 4 , 6 , 370...1.03 , 0.52 , 0.26 , 1.03 , 1.55 , 95.61 = 17 : 4.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.39%

Powered By www.thaieducation.net