โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 27
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 1 11 0 0 60
ร้อยละ 1.37 % 1.37 % 15.07 % 0.00 % 0.00 % 82.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 4 1 13 1 0 87
ร้อยละ 3.77 % 0.94 % 12.26 % 0.94 % 0.00 % 82.08 %

106 : 4 , 1 , 13 , 1 , 0 , 87...3.77 , 0.94 , 12.26 , 0.94 , 0.00 , 82.08 = 19 : 17.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92%

Powered By www.thaieducation.net