โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 2 5 1 1 67
ร้อยละ 1.30 % 2.60 % 6.49 % 1.30 % 1.30 % 87.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 1 3 6 1 1 98
ร้อยละ 0.91 % 2.73 % 5.45 % 0.91 % 0.91 % 89.09 %

110 : 1 , 3 , 6 , 1 , 1 , 98...0.91 , 2.73 , 5.45 , 0.91 , 0.91 , 89.09 = 12 : 10.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91%

Powered By www.thaieducation.net