โรงเรียนวัดบางขวาก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 6 2 10 1 0 38
ร้อยละ 10.53 % 3.51 % 17.54 % 1.75 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 1 8 18 1 0 102
ร้อยละ 0.77 % 6.15 % 13.85 % 0.77 % 0.00 % 78.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 1 18 1 0 47
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 26.47 % 1.47 % 0.00 % 69.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 8 11 46 3 0 187
ร้อยละ 3.14 % 4.31 % 18.04 % 1.18 % 0.00 % 73.33 %

187 : 7 , 10 , 28 , 2 , 0 , 140...3.74 , 5.35 , 14.97 , 1.07 , 0.00 , 74.87 = 47 : 25.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net