โรงเรียนวัดบางขวาก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 8 2 11 1 0 35
ร้อยละ 14.04 % 3.51 % 19.30 % 1.75 % 0.00 % 61.40 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 2 9 19 1 0 99
ร้อยละ 1.54 % 6.92 % 14.62 % 0.77 % 0.00 % 76.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 2 1 18 2 0 49
ร้อยละ 2.78 % 1.39 % 25.00 % 2.78 % 0.00 % 68.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 12 12 48 4 0 183
ร้อยละ 4.63 % 4.63 % 18.53 % 1.54 % 0.00 % 70.66 %

187 : 10 , 11 , 30 , 2 , 0 , 134...5.35 , 5.88 , 16.04 , 1.07 , 0.00 , 71.66 = 53 : 28.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34%

Powered By www.thaieducation.net