โรงเรียนวัดวังหว้า (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 3 2 2 0 5
ร้อยละ 7.69 % 23.08 % 15.38 % 15.38 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 2 7 2 0 47
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 11.48 % 3.28 % 0.00 % 77.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 4 5 9 4 0 52
ร้อยละ 5.41 % 6.76 % 12.16 % 5.41 % 0.00 % 70.27 %

74 : 4 , 5 , 9 , 4 , 0 , 52...5.41 , 6.76 , 12.16 , 5.41 , 0.00 , 70.27 = 22 : 29.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73%

Powered By www.thaieducation.net