โรงเรียนวัดบ้านสระ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 46
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 5.77 % 1.92 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 2 8 5 2 95
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 6.78 % 4.24 % 1.69 % 80.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 8 2 11 6 2 141
ร้อยละ 4.71 % 1.18 % 6.47 % 3.53 % 1.18 % 82.94 %

170 : 8 , 2 , 11 , 6 , 2 , 141...4.71 , 1.18 , 6.47 , 3.53 , 1.18 , 82.94 = 29 : 17.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net