โรงเรียนวัดบ้านสระ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 4 0 5 2 0 42
ร้อยละ 7.55 % 0.00 % 9.43 % 3.77 % 0.00 % 79.25 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 8 2 10 6 2 91
ร้อยละ 6.72 % 1.68 % 8.40 % 5.04 % 1.68 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 12 2 15 8 2 133
ร้อยละ 6.98 % 1.16 % 8.72 % 4.65 % 1.16 % 77.33 %

172 : 12 , 2 , 15 , 8 , 2 , 133...6.98 , 1.16 , 8.72 , 4.65 , 1.16 , 77.33 = 39 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67%

Powered By www.thaieducation.net