โรงเรียนวัดบ้านสระ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 8 2 6 2 5 30
ร้อยละ 15.09 % 3.77 % 11.32 % 3.77 % 9.43 % 56.60 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 9 2 15 8 6 79
ร้อยละ 7.56 % 1.68 % 12.61 % 6.72 % 5.04 % 66.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 17 4 21 10 11 109
ร้อยละ 9.88 % 2.33 % 12.21 % 5.81 % 6.40 % 63.37 %

172 : 17 , 4 , 21 , 10 , 11 , 109...9.88 , 2.33 , 12.21 , 5.81 , 6.40 , 63.37 = 63 : 36.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63%

Powered By www.thaieducation.net