โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 25
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 61
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 88.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 86
ร้อยละ 5.15 % 1.03 % 5.15 % 0.00 % 0.00 % 88.66 %

97 : 5 , 1 , 5 , 0 , 0 , 86...5.15 , 1.03 , 5.15 , 0.00 , 0.00 , 88.66 = 11 : 11.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34%

Powered By www.thaieducation.net