โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 0 3 2 1 73
ร้อยละ 2.47 % 0.00 % 3.70 % 2.47 % 1.23 % 90.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 49
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 3.77 % 1.89 % 0.00 % 92.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 3 1 158
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 3.51 % 1.75 % 0.58 % 92.40 %

118 : 2 , 0 , 4 , 2 , 1 , 109...1.69 , 0.00 , 3.39 , 1.69 , 0.85 , 92.37 = 9 : 7.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60%

Powered By www.thaieducation.net