โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 0 4 2 1 72
ร้อยละ 2.47 % 0.00 % 4.94 % 2.47 % 1.23 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 0 2 1 1 48
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.70 % 1.85 % 1.85 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 3 2 156
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 4.07 % 1.74 % 1.16 % 90.70 %

118 : 2 , 0 , 5 , 2 , 1 , 108...1.69 , 0.00 , 4.24 , 1.69 , 0.85 , 91.53 = 10 : 8.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30%

Powered By www.thaieducation.net