โรงเรียนบ้านดงเสลา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 9 4 0 0 0 23
ร้อยละ 25.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 3 9 0 0 78
ร้อยละ 5.26 % 3.16 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 82.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 14 7 9 0 0 101
ร้อยละ 10.69 % 5.34 % 6.87 % 0.00 % 0.00 % 77.10 %

131 : 14 , 7 , 9 , 0 , 0 , 101...10.69 , 5.34 , 6.87 , 0.00 , 0.00 , 77.10 = 30 : 22.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90%

Powered By www.thaieducation.net