โรงเรียนวัดกกเต็น (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 34
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 1 6 0 1 109
ร้อยละ 2.50 % 0.83 % 5.00 % 0.00 % 0.83 % 90.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 1 5 0 1 61
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 7.04 % 0.00 % 1.41 % 85.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 7 2 12 0 2 204
ร้อยละ 3.08 % 0.88 % 5.29 % 0.00 % 0.88 % 89.87 %

156 : 4 , 1 , 7 , 0 , 1 , 143...2.56 , 0.64 , 4.49 , 0.00 , 0.64 , 91.67 = 13 : 8.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.13%

Powered By www.thaieducation.net