โรงเรียนวัดกกเต็น (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 2 7 1 1 104
ร้อยละ 4.17 % 1.67 % 5.83 % 0.83 % 0.83 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 8 1 9 1 1 51
ร้อยละ 11.27 % 1.41 % 12.68 % 1.41 % 1.41 % 71.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 13 4 18 2 2 188
ร้อยละ 5.73 % 1.76 % 7.93 % 0.88 % 0.88 % 82.82 %

156 : 5 , 3 , 9 , 1 , 1 , 137...3.21 , 1.92 , 5.77 , 0.64 , 0.64 , 87.82 = 19 : 12.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.18%

Powered By www.thaieducation.net