โรงเรียนวัดกกเต็น (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 27
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 8.57 % 2.86 % 2.86 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 7 3 8 3 2 97
ร้อยละ 5.83 % 2.50 % 6.67 % 2.50 % 1.67 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 9 1 10 1 1 49
ร้อยละ 12.68 % 1.41 % 14.08 % 1.41 % 1.41 % 69.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 17 6 21 5 4 173
ร้อยละ 7.52 % 2.65 % 9.29 % 2.21 % 1.77 % 76.55 %

155 : 8 , 5 , 11 , 4 , 3 , 124...5.16 , 3.23 , 7.10 , 2.58 , 1.94 , 80.00 = 31 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.45%

Powered By www.thaieducation.net