โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 63
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 2.94 % 1.47 % 0.00 % 92.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 81
ร้อยละ 2.25 % 2.25 % 3.37 % 1.12 % 0.00 % 91.01 %

89 : 2 , 2 , 3 , 1 , 0 , 81...2.25 , 2.25 , 3.37 , 1.12 , 0.00 , 91.01 = 8 : 8.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99%

Powered By www.thaieducation.net