โรงเรียนบ้านหนองยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 35
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 7 8 18 0 0 151
ร้อยละ 3.80 % 4.35 % 9.78 % 0.00 % 0.00 % 82.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 32
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 12 9 21 0 0 218
ร้อยละ 4.62 % 3.46 % 8.08 % 0.00 % 0.00 % 83.85 %

225 : 10 , 9 , 20 , 0 , 0 , 186...4.44 , 4.00 , 8.89 , 0.00 , 0.00 , 82.67 = 39 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15%

Powered By www.thaieducation.net