โรงเรียนบ้านหนองยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 1 1 0 0 33
ร้อยละ 14.63 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 12 7 20 0 0 148
ร้อยละ 6.42 % 3.74 % 10.70 % 0.00 % 0.00 % 79.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 32
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 21 8 22 0 0 213
ร้อยละ 7.95 % 3.03 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %

228 : 18 , 8 , 21 , 0 , 0 , 181...7.89 , 3.51 , 9.21 , 0.00 , 0.00 , 79.39 = 47 : 20.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32%

Powered By www.thaieducation.net