โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 16
ร้อยละ 23.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 19 0 14 3 1 63
ร้อยละ 19.00 % 0.00 % 14.00 % 3.00 % 1.00 % 63.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 7
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 25 0 17 3 1 86
ร้อยละ 18.94 % 0.00 % 12.88 % 2.27 % 0.76 % 65.15 %

121 : 24 , 0 , 14 , 3 , 1 , 79...19.83 , 0.00 , 11.57 , 2.48 , 0.83 , 65.29 = 42 : 34.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 34.85%

Powered By www.thaieducation.net