โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 11 1 0 0 0 6
ร้อยละ 61.11 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 44 0 3 0 0 55
ร้อยละ 43.14 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 53.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 11
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 56 1 3 0 0 72
ร้อยละ 42.42 % 0.76 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %

120 : 55 , 1 , 3 , 0 , 0 , 61...45.83 , 0.83 , 2.50 , 0.00 , 0.00 , 50.83 = 59 : 49.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net