โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 9 0 0 0 0 12
ร้อยละ 42.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 28 0 8 0 1 62
ร้อยละ 28.28 % 0.00 % 8.08 % 0.00 % 1.01 % 62.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 41.67 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 37 0 13 0 1 81
ร้อยละ 28.03 % 0.00 % 9.85 % 0.00 % 0.76 % 61.36 %

120 : 37 , 0 , 8 , 0 , 1 , 74...30.83 , 0.00 , 6.67 , 0.00 , 0.83 , 61.67 = 46 : 38.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64%

Powered By www.thaieducation.net