โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 1 3 18 2 0 48
ร้อยละ 1.39 % 4.17 % 25.00 % 2.78 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 0 11 1 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.40 % 2.13 % 0.00 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 1 3 32 3 0 93
ร้อยละ 0.76 % 2.27 % 24.24 % 2.27 % 0.00 % 70.45 %

85 : 1 , 3 , 21 , 2 , 0 , 58...1.18 , 3.53 , 24.71 , 2.35 , 0.00 , 68.24 = 27 : 31.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55%

Powered By www.thaieducation.net