โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 2 18 3 0 47
ร้อยละ 4.11 % 2.74 % 24.66 % 4.11 % 0.00 % 64.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 11 1 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.91 % 2.17 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 3 3 31 4 0 90
ร้อยละ 2.29 % 2.29 % 23.66 % 3.05 % 0.00 % 68.70 %

85 : 3 , 3 , 20 , 3 , 0 , 56...3.53 , 3.53 , 23.53 , 3.53 , 0.00 , 65.88 = 29 : 34.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30%

Powered By www.thaieducation.net