โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 17
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 18 11 24 2 2 41
ร้อยละ 18.37 % 11.22 % 24.49 % 2.04 % 2.04 % 41.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 20 13 26 2 2 58
ร้อยละ 16.53 % 10.74 % 21.49 % 1.65 % 1.65 % 47.93 %

121 : 20 , 13 , 26 , 2 , 2 , 58...16.53 , 10.74 , 21.49 , 1.65 , 1.65 , 47.93 = 63 : 52.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 52.07%

Powered By www.thaieducation.net