โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 19
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 18 11 24 2 2 41
ร้อยละ 18.37 % 11.22 % 24.49 % 2.04 % 2.04 % 41.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 19 13 25 2 2 60
ร้อยละ 15.70 % 10.74 % 20.66 % 1.65 % 1.65 % 49.59 %

121 : 19 , 13 , 25 , 2 , 2 , 60...15.70 , 10.74 , 20.66 , 1.65 , 1.65 , 49.59 = 61 : 50.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.41%

Powered By www.thaieducation.net