โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 21
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 0 20 0 0 75
ร้อยละ 2.06 % 0.00 % 20.62 % 0.00 % 0.00 % 77.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 3 0 22 0 0 96
ร้อยละ 2.48 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 79.34 %

121 : 3 , 0 , 22 , 0 , 0 , 96...2.48 , 0.00 , 18.18 , 0.00 , 0.00 , 79.34 = 25 : 20.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66%

Powered By www.thaieducation.net