โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 16
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 24.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 9 8 27 0 0 43
ร้อยละ 10.34 % 9.20 % 31.03 % 0.00 % 0.00 % 49.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 6 4 17 0 0 49
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 22.37 % 0.00 % 0.00 % 64.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 16 14 50 0 0 108
ร้อยละ 8.51 % 7.45 % 26.60 % 0.00 % 0.00 % 57.45 %

112 : 10 , 10 , 33 , 0 , 0 , 59...8.93 , 8.93 , 29.46 , 0.00 , 0.00 , 52.68 = 53 : 47.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 42.55%

Powered By www.thaieducation.net