โรงเรียนบ้านหนองอุโลก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 5 3 3 1 0 34
ร้อยละ 10.87 % 6.52 % 6.52 % 2.17 % 0.00 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
67 คน
จำนวน(คน) 5 3 3 1 1 54
ร้อยละ 7.46 % 4.48 % 4.48 % 1.49 % 1.49 % 80.60 %

67 : 5 , 3 , 3 , 1 , 1 , 54...7.46 , 4.48 , 4.48 , 1.49 , 1.49 , 80.60 = 13 : 19.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40%

Powered By www.thaieducation.net