โรงเรียนบ้านกล้วย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 40
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 4 9 5 0 0 152
ร้อยละ 2.35 % 5.29 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 89.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 6 11 7 0 0 192
ร้อยละ 2.78 % 5.09 % 3.24 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %

216 : 6 , 11 , 7 , 0 , 0 , 192...2.78 , 5.09 , 3.24 , 0.00 , 0.00 , 88.89 = 24 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net