โรงเรียนบ้านกล้วย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 40
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 3 12 2 1 1 152
ร้อยละ 1.75 % 7.02 % 1.17 % 0.58 % 0.58 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 5 14 4 1 1 192
ร้อยละ 2.30 % 6.45 % 1.84 % 0.46 % 0.46 % 88.48 %

217 : 5 , 14 , 4 , 1 , 1 , 192...2.30 , 6.45 , 1.84 , 0.46 , 0.46 , 88.48 = 25 : 11.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52%

Powered By www.thaieducation.net