โรงเรียนบ้านกล้วย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 3 2 1 0 37
ร้อยละ 6.52 % 6.52 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 80.43 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 3 15 3 1 0 148
ร้อยละ 1.76 % 8.82 % 1.76 % 0.59 % 0.00 % 87.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 6 18 5 2 0 185
ร้อยละ 2.78 % 8.33 % 2.31 % 0.93 % 0.00 % 85.65 %

216 : 6 , 18 , 5 , 2 , 0 , 185...2.78 , 8.33 , 2.31 , 0.93 , 0.00 , 85.65 = 31 : 14.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35%

Powered By www.thaieducation.net