โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 13
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 56
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 83.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 8 1 9 0 0 69
ร้อยละ 9.20 % 1.15 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %

87 : 8 , 1 , 9 , 0 , 0 , 69...9.20 , 1.15 , 10.34 , 0.00 , 0.00 , 79.31 = 18 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net