โรงเรียนบ้านวังยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 44
ร้อยละ 2.04 % 6.12 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 4 7 7 0 0 106
ร้อยละ 3.23 % 5.65 % 5.65 % 0.00 % 0.00 % 85.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 5 10 8 0 0 150
ร้อยละ 2.89 % 5.78 % 4.62 % 0.00 % 0.00 % 86.71 %

173 : 5 , 10 , 8 , 0 , 0 , 150...2.89 , 5.78 , 4.62 , 0.00 , 0.00 , 86.71 = 23 : 13.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29%

Powered By www.thaieducation.net