โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 2 0 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 12 4 5 20 48
ร้อยละ 4.30 % 12.90 % 4.30 % 5.38 % 21.51 % 51.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
148
จำนวน(คน) 5 8 2 15 22 96
ร้อยละ 3.38 % 5.41 % 1.35 % 10.14 % 14.86 % 64.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 9 22 6 21 42 175
ร้อยละ 3.27 % 8.00 % 2.18 % 7.64 % 15.27 % 63.64 %

127 : 4 , 14 , 4 , 6 , 20 , 79...3.15 , 11.02 , 3.15 , 4.72 , 15.75 , 62.20 = 48 : 37.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net