โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 30
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 15 5 6 25 38
ร้อยละ 5.32 % 15.96 % 5.32 % 6.38 % 26.60 % 40.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
151
จำนวน(คน) 6 9 3 17 26 90
ร้อยละ 3.97 % 5.96 % 1.99 % 11.26 % 17.22 % 59.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 12 27 8 24 51 158
ร้อยละ 4.29 % 9.64 % 2.86 % 8.57 % 18.21 % 56.43 %

129 : 6 , 18 , 5 , 7 , 25 , 68...4.65 , 13.95 , 3.88 , 5.43 , 19.38 , 52.71 = 61 : 47.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.57%

Powered By www.thaieducation.net